Arte Subastas Bilbao

Lote 0002

TOYOHARA KUNICHIKA
(Tokio, Japón, 1835 - 1900)
"Tsukiyama-Dono, Dama legítima del primer Shogun de Japón, Ieyasu Tokugawa"
Ukiyo-e (grabado japonés)
36,5 x 25 cm

Precio de salida: 110€

pintura TOYOHARA KUNICHIKA

Extra info